Stanovy

STANOVY

Californie Rouské, z.s.  

 

 

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Californie Rouské, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolná, otevřená, nevýdělečná a politicky nezávislá právnická osoba usilující o citový, estetický, kulturní a mravní rozvoj svých členů a veřejnosti.
 2. Spolek byl založen pod názvem „o.s. Californie“ v roce 2007 a byl zapsán od 10. 12. 2007 v rejstříku Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VS/1-1/69702/07-R. Od 1. 1. 2014 je spolek registrován ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, v oddílu L, vložce 7793.

 

II.

                                                                 Název, sídlo, IČ                         

 

 1. Název:      Californie Rouské, z.s.
 2. Sídlo:        Rouské
 3. IČ:            226 90 956               

 

III.

Poslání a cíle spolku

 

 1. Posláním a hlavní činností spolku je:
  1. dlouhodobá a pravidelná práce zejména s dětmi, mládeží a seniory při výuce nových i původních tanečních a pohybových stylů, prvků a country tanců,
  2. usilování o rozvoj pohybové a taneční tvořivosti dětí, mládeže, dospělých i seniorů se zaměřením na country tance,
  3. propagace a rozšiřování tance a aktivního pohybu,
  4. propagace zdravého životního stylu,
  5. smysluplné vyplňování volného času dětí, mládeže a seniorů se zaměřením na aktivní pohyb a taneční sport,
  6. pořádání a zajišťování tanečních seminářů, soustředění a společenských akcí členy i pro veřejnost,
  7. účast na místních i celorepublikových festivalech,
  8. zajišťování kulturního programu na kulturních, sportovních či společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
  9. napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětové činnosti,
  10. výpomoc seniorům či osobám se zdravotním postižením (pomoc při úklidu v domácnosti, zajištění nákupu, doprovod k lékaři, na úřady, zajištění obědů a ostatní stravy a jiné obdobné sociální služby),
  11. pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí,
  12. organizování festivalů,
  13. organizování táborů pro členy spolku i pro veřejnost.
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. O zřízení oprávnění k provozování podnikatelské činnosti rozhoduje členská schůze.

IV.

Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát fyzický osoba ve věku 3 – 99 let, která si podala písemnou přihlášku do spolku. Přihlášku za nezletilou osobu podává její zákonný zástupce.
 2. Členství vzniká rozhodnutím předsedy a po zaplacení členského příspěvku, jehož výši a splatnost stanoví členská schůze.
 3. Členství zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného předsedovi,
  3. vyloučením člena pro závažné porušení stanov spolku,
  4. při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené předsedou posledním dnem marného plynutí této lhůty.
 4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

V.

Seznam členů

                                                                             

 1. Spolek vede seznam členů.
 2. Údaje, které budou zapisovány v seznamu členů, musí být schváleny rozhodnutím členské schůze. Zápisy v seznamu členů provádí předseda.
 3. Seznam členů slouží pro vnitřní potřeby spolku a je neveřejný.                                                         

 

VI.

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen vykonává svá práva a povinnosti osobně.
 2. Člen má tato základní práva:
  1. účastnit se veškeré činnosti spolku,
  2. být informován o činnosti spolku,
  3. podávat návrhy a stížnosti orgánům spolku,
  4. účastnit se jednání členských schůzí,
  5. účastnit se rozhodování na členských schůzích,
  6. volit a být volen do funkce předsedy,

Práva uvedená pod písmeny a. až d. náleží všem členům spolku.

Práva uvedená pod písmeny e. a f. náleží pouze členům spolku starším 18 let.

 1. Člen má tyto základní povinnosti:
  1. hradit řádně a včas stanovené členské příspěvky,
  2. účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,
  3. dodržovat ustanovení těchto stanov,
  4. plnit rozhodnutí členské schůze a předsedy,
  5. aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

 

VII.

Organizace spolku

 

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze - nejvyšší orgán spolku,
 2. předseda – statutární orgán spolku.

 

 

 

VIII.

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů spolku. Člena mladšího 15 let zastupuje na členské schůzi jeho zákonný zástupce.
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům buď e-mailem na elektronickou adresu člena uvedenou v seznamu členů, nebo písemnou pozvánkou zaslanou členům na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu členů.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání členské schůze.
 4. Předseda je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku. Nesvolá-li předseda jednání členské schůze do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, schválení fúze či rozdělení spolku,
 2. rozhodnutí o změně názvu, sídla, stanov a symboliky spolku,
 3. volba a odvolání předsedy,
 4. schválení výsledku hospodaření, schválení účetní závěrky,
 5. určení hlavních směrů činnosti spolku, schválení rozpočtu,
 6. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.
  1. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů starších 18 let. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat náhradní zasedání členské schůze pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího jednání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu účastníků členské schůze.
  2. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů spolku starších 18 let. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných členů spolku starších 18 let.
  3. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných členů spolku. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku starších 18 let.
  4. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku.
  5.  Ze zasedání členské schůze pořizuje předseda zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny, a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

 

IX.

Předseda

 

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.

 

 1. Předseda zabezpečuje plnění činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu neurčitou.
 3. Funkce předsedy zaniká:
  1. odstoupením z funkce předsedy učiněným předsedou na členské schůzi,
  2. odvoláním předsedy z funkce členskou schůzí,
  3. zánikem členství předsedy ve spolku,
  4. smrtí předsedy.
 4. Předseda zastupuje spolek samostatně a v plném rozsahu.
 5. Předseda zajišťuje řádné vedení účetnictví a seznamu členů a jiných evidencí.
 6. Předseda vykonává svou funkci osobně. Předseda je oprávněn zmocnit jiného člena spolku, aby zastupoval spolek v předsedou stanoveném rozsahu.
 7. Předseda je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

 

X.

Majetek spolku a hospodaření

 

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním kulturní, sportovní a osvětové činnosti,
 4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
 5. dary.
 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda.
 2. Zisk z činnosti lze využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.
 4. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky spolku neručí.

 

XI.

Zrušení a zánik spolku

 

 1. Spolek se zrušuje:
  1. usnesením členské schůze o dobrovolném zrušení spolku s likvidací nebo o fúzi (sloučení, splynutí) či rozdělení spolku,
  2. pravomocným rozhodnutím soudu.
 2. Při zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
 2. Tyto stanovy byly schválené na členské schůzi spolku konané dne 23. listopadu 2015